Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2018 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257), postanawiam w decyzji Wójta Gminy Łopuszno, Nr 02/2017 z dnia 12.07.2017 r., znak: GI-6733.02.2017, wydanej na rzecz Gminy Łopuszno, ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej: - „ Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno” o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości. Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości: Łopuszno, Eustachów Duży, Eustachów Mały, Orczów, Jasień, Wielebnów, Wielebnów-Zasłońce – Gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie

sprostować z urzędu omyłkę pisarską w następującym zakresie:

  1. Część określającą położenie inwestycji uzupełniam o pominięte numery działek wskazane we wniosku z dnia 16.05.2017 r. o wydanie decyzji:

-w obręb 22 – Łopuszno – Nr działek: 545/3 i 591/2;

-w obręb 9 – Eustachów – Nr działki: 287/3;

-w obręb 47 – Wielebnów – Nr działki: 125/2;

  1. Na 1 str. decyzji

jest:

– Kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,0 m o średnicach 90 – 160 mm;

powinno być:

– Kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,0 m o średnicach 63 – 180 mm;

  1. Na 4 str. decyzji, w punkcie 4) decyzji

jest:

Pompownia Ps7 – 17-13/S/00043 z dnia 25-01-2017 r.

Pompownia Ps8 – 17-13/S/00020 z dnia 25-01-2017 r.

Pompownia Ps9 – 17-13/S/00042 z dnia 26-01-2017 r.

powinno być:

Pompownia Ps717-13/S/00744 z dnia 29.05.2017 r.

Pompownia Ps817-13/S/00743 z dnia 29.05.2017 r.

Pompownia Ps917-13/S/00745 z dnia 29.05.2017 r.


Uzasadnienie

W przedmiotowej decyzji, w wykazie działek objętych decyzją, pominięto cztery działki wskazane we wniosku które objęte były postępowaniem administracyjnym. W trakcie trwającego postępowania wnioskodawca doprecyzował zakres średnic projektowanej kanalizacji tłocznej oraz uzupełnił dokumenty o zaktualizowane warunki przyłączenie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko Kamienna dla pompowni Ps7, Ps8 i Ps9, czego nie uwzględniono w ostatecznej treści decyzji.

Z uwagi na powyższe należało postanowić jak w rozstrzygnięciu.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie