Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 14:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Postanowienie Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 113 § 1 i 3, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ orzekam: sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6620.5.91.2016.DG ustalającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno Obr. Łopuszno jako działki nr: 61, 150, 211, 277/1, 277/2, 301/1, 301/5, 351/1, 351/4, 360/2, 381/2, 420, 425/2, 432, 441/1, 478/2, 478/3, 478/5, 499, 595, 598, 602/1 stanowi mienie gminne, w następujący sposób: Na stronie 1 w wierszach 10, 16 i 39 od góry zamiast łącznej pow.::\,,5,4221 ha” powinna być łączna pow.:,,6,5097 ha”.

UZASADNIENIE

Decyzją Starosty Kieleckiego znak:GN-I.6620.5.91.2016.DG ustalono, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno Obr. Łopuszno jako działki nr: 61, 150, 211, 277/1, 277/2, 301/1, 301/5, 351/1, 351/4, 360/2, 381/2, 420, 425/2, 432, 441/1, 478/2, 478/3, 478/5, 499, 595, 598, 602/1 stanowi mienie gminne, przy czym błędnie wpisano łączną powierzchnię ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowionego o sprostowaniu przedmiotowej omyłki.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie