Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2019 16:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Postanowienie Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 113 § 1 i 3, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096/

orzekam:

sprostować omyłke pisarską w decyzji Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6620.5.6.2018.DG ustalającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Lasocin jako działki nr: 2, 3, 72, 100, 101, 116, 135, 169, 170, 171, 178, 185, 199, 209, 214, 226, 236, 261, 300, 344, 382, 419, 425, 445, 449, 477, 478, 511, 557, 565, 579, 605, 607, 615, 619, 623, 630, 634, 645, 647, 663, 665, 673, 690, 708, 715, 751 stanowią mienie gminne, w następujący sposób

- na stronie 1 w sentencji decyzji wiersz 5 od góry oraz w uzasadnieniu decyzji wiersz 6 od góry zamiast łącznej pow.: „10,1800 ha: powinna być łączna pow.: „10,3600 ha”

UZASADNIENIE

Decyzja Starosty Kieleckiego znak: GN-I.6620.5.6.2018.DG ustalono, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Lasocin jako działki nr: 2, 3, 72, 100, 101, 116, 135, 169, 170, 171, 178, 185, 199, 209, 214, 226, 236, 261, 300, 344, 382, 419, 425, 445, 449, 477, 478, 511, 557, 565, 579, 605, 607, 615, 619, 623, 630, 634, 645, 647, 663, 665, 673, 690, 708, 715, 751 stanowi mienie gminne, przy czym błędnie podano łączną powierzchnię ww. nieruchomości, tj. 10,1800 ha zamiast 10,3600 ha.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie