Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 grudnia 2018 13:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Protokół oceny ofert

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łopuszno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”

1. Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

2. W dniu 11.12.2018 r. zwrócono się za pomocą zamieszczonego stosownego ogłoszenia – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.bip.lopuszno.pl

Ponadto zapytanie ofertowe zostało upublicznione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno.

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 19 grudnia 2018 roku do godziny 10:00 w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

4. Oferta nr 1 złożona w dniu 19.12.2018r godz. 9:55 przez Bank Spółdzielczy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Przedborska 10

Cena oferty nr 1 przedstawia się następująco:

Lp.

Pozycja

Wartość

1

Opłata za otwarcie rachunku bankowego

0,00 zł

2

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego

12,00 zł

3

Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku

0,00 zł – przelew w systemie bankowości elektronicznej

3,00 zł – przelew złożony w formie papierowej

4

Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach

2,00 zł – przelew w systemie bankowości elektronicznej

4,00 zł – przelew złożony w formie papierowej

5

Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej

25,00 zł (opłata dla każdej jednostki, niezależnie od ilości rachunków)

6

Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

WIBID ON x 0,1 (stały mnożnik)

7

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

WIBOR 1M+1,59 (stała marża Banku)


5. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

Bank Spółdzielczy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Przedborska 10

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą spełniającą kryteria jakie postawił zamawiający w zapytaniu ofertowym. Ponadto kwota oferty nie przekracza kwoty ogółem jaką zamawiający ma zabezpieczone w budżecie gminy na realizację obsługi bankowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie