Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2019 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół oceny ofert

,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie’’

  • 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
    z Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 46/2016 z dnia 20.06.2016r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 59/2016 z dnia 18.08.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.).
  • 2.W dniu 14.02.2019 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl oraz w dniu 15.02.2019r. w bazie konkurencyjności.
  • 3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 22 lutego 2019 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa firmy/adres

Data wpływu oferty

Cena brutto

1

Karol Bulanda „Bulanda Architekci”

34-615 Słopnice, Słopnice 859

19.02.2019

Godz. 9:40

12915,00 zł

2

Konsorcjum firm:

APN Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin

FHU GEO-STRUCTURE

Potok Mały 28, 28-360 Jędrzejów

20.02.2019

Godz. 9:41

24600,00 zł

3

ROBISYSTEM Biuro Techniczno – Handlowe Robert Drzazga

97-500 Radomsko ul. Mickiewicza 22a

20.02.2019

Godz. 9:42

22755,00 zł

4

JARBUD GROUP SP. z o.o. SK

Masłów Pierwszy ul. Podklonówka 63,

26-001 Masłów

20.02.2019

Godz. 11:30

39500,00 zł

5

BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski

Odział Ostrowiec Świętokrzyski

Ul. Bałtowska 145/1,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

21.02.2019

Godz. 11:15

20910,00 zł

6

Geo – Projekt Invest sp. z o.o.

23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139

22.02.2019

Godz. 8:50

24600,00 zł

7

KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE

Krzysztof Oleś

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

22.02.2019

Godz. 8:51

29151,00 zł

8

KARIGO Zbigniew Siewierski

25-415 Kielce, ul. Górna 20

22.02.2019

Godz. 8:53

46740,00 zł

9

PROJEKT –TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp.J.

Ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce

22.02.2019

Godz. 9:00

33019,35 zł

10

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

Ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

22.02.2019

Godz. 9:15

35547,00 zł

11

INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.

Ul.Janickiego 20b, 60-542 Poznań

22.02.2019

Godz. 8:55

17093,00 zł

  • 4.Wszyscy oferenci złożyli oświadczenie / informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit a – str. 46 (rozdział 6, podrozdział 6.5.2wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.).
  • 5.Wszyscy oferenci złożyli oświadczenie / informację o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Z uwagi na zapisy zapytania ofertowego i spełnienie warunku udziału w postępowaniu należało złożyć załącznik nr 2 i 3. Załącznik nr 3 winien zawierać informację dotyczącą spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego „ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz w oparciu i informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej ofercie. – załącznik nr 3. Wykonawca musi wykazać, ze posiada wiedzę i doświadczenie, tj.:
  • - w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 –projekty budowlano – wykonawcze związane z termomodernizacją / przebudową / remontem budynków o wartości co najmniej 15000,00 zł każdy wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane”.
  • Ponadto wymaganym załącznikiem do oferty, zgodnie z treścią zapytania ofertowego była także umowa, której wzór został opublikowany i podany do publicznej wiadomości.

Analizując powyższe zapisy i niedołączenie wymaganych załączników do oferty, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Oferta nr4- JARBUD GROUP SP. z o.o. SK

Masłów Pierwszy ul. Podklonówka 63,

26-001 Masłów

Oferta nr5 - BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski

Odział Ostrowiec Świętokrzyski

Ul. Bałtowska 145/1,

27-400Ostrowiec Świętokrzyski

6.Ocena ofert wg kryterium cena zostanie dokonana wg wzoru:

C = x 100 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Nr oferty

Nazwa firmy/adres

Cena brutto

Punktacja

(maks. 100 pkt)

1

Karol Bulanda „Bulanda Architekci”

34-615 Słopnice, Słopnice 859

12915,00 zł

100,00

2

Konsorcjum firm:

APN Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin

FHU GEO-STRUCTURE

Potok Mały 28, 28-360 Jędrzejów

24600,00 zł

52,50

3

ROBISYSTEM Biuro Techniczno – Handlowe Robert Drzazga

97-500 Radomsko ul. Mickiewicza 22a

22755,00 zł

56,75

4

Geo – Projekt Invest sp. z o.o.

23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139

24600,00 zł

52,50

5

KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE

Krzysztof Oleś

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

29151,00 zł

44,30

6

KARIGO Zbigniew Siewierski

25-415 Kielce, ul. Górna 20

46740,00 zł

27,63

7

PROJEKT –TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp.J.

Ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce

33019,35 zł

39,11

8

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

Ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

35547,00 zł

36,33

9

INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.

Ul.Janickiego 20b, 60-542 Poznań

17093,00 zł

75,55

  • 7.Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: Karol Bulanda „Bulanda Architekci” 34-615 Słopnice, Słopnice 859

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą spełniającą kryteria jakie postawił zamawiający w zapytaniu ofertowym. Ponadto kwota oferty nie przekracza kwoty ogółem jaką zamawiający ma zabezpieczone w budżecie gminy na realizację dokumentacji technicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie