Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2017 07:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Przedłużenie terminu związania ofertą

Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno zgodnie
z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 15 dni. Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 ustawy Pzp upływa w dniu 28.10.2017 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W przypadku Wykonawców, którzy wniosą wadium w formie innej niż w pieniądzu oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, sekretariat (pokój Nr 5)

Zamawiający jednocześnie informuje, iż odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą o wyżej oznaczony czas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13-10-2017 roku do godziny 12:00.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas oznaczony powyżej potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie tego terminu i również skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie Zamawiającego: www.lopuszno.pl

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

……………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Ja / my, niżej podpisany / podpisani

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam / oświadczamy

iż wyrażam / wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych
15 dni, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 10-10-2017 r. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą na „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno” przez łączny okres 45 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

………………………………………………………………….…….……………

(miejscowość, data) (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie