Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 15:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/319/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie
na 2019 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2019 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie