Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2019 08:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2019-2030,

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2019 rok,

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

d) w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a,

e) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno,

f) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łopuszno,

g) w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie