Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 stycznia 2018 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad Sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6.Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2018 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gnieździskach w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/241/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Łopusznie

16.Interpelacje radnych.

17.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18.Sprawy różne.

19.Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie