Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 marca 2018 13:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że 26 marca 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1 .Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6 .Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7. Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łopuszno.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łopuszno.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie”.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2018 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

18. Interpelacje radnych.

19. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie