Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2018 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7. Informacja z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.

8. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 587/1 położonej w Łopusznie, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łopuszno do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

16. Interpelacje radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie