Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2019 13:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Urząd Gminy w Łopusznie ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone:

- w obrębie Grabownica, działka Nr 347/3 o pow. 0,5200 ha – klasy użytku N, PsVI,RVI, KI1W/00027440/7. Cena wywoławcza 14000,00 zł(słownie: czternaście tysięcy złotych) wadium w kwocie 1400,00 zł(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)

- w obrębie Czartoszowy, działka Nr 230/1 o pow. 0,0494 ha – klasy użytku RV, KI1W/00036228/1. Cena wywoławcza 6500,00 zł(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) wadium w kwocie 650,00 zł(słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych)

2. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3. Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 347/3 położona jest „na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej - niepodlegającej ochronie oraz w granicach złoża o zasobach perspektywicznych i szacunkowych–żwiry”, natomiast działka nr 230/1 położona jest ” na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej - niepodlegającej ochronie”.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 4 kwietnia 2019 roku – włącznie. Przedstawienie dowodu osobistego, przedłożenia oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat, oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego- oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta. Przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Z uwagi na rolniczy charakter działki oznaczonej nr 347/3 w Grabownicy, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.).

8. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, u sołtysa w sołectwie Grabownica i Czartoszowy oraz na stronie internetowej www.bip.lopuszno.pl

10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 1 lub telefonicznie pod numerem 41-39-14-009 wew. 19.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie