Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2017 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wyjaśnienia do S I W Z dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie” (50 RLM i 30 RLM)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie” (50 RLM i 30 RLM) Znak: ZP.271.4.2017.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

Zamawiający, Gmina Łopuszno, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1;

Na podstawie podpisanej przez Gminę umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy POŚ w ramach programu PROW, zamawiający ma obowiązek wymagać oczyszczalni przydomowych zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Norma ta określa, że dla oferowanych POŚ konieczne jest wykonanie następującego zakresu badań w laboratorium notyfikowanym UE, udokumentowanych następnie właściwymi raportami:
- badania wodoszczelności;
- badania trwałości materiału wykonania zbiorników oczyszczalni;
- kompletnego badania skuteczności oczyszczania (zgodnie z zakresem referencyjnym normy PN-EN 12566-3+A2:2013) zawierającego wszystkie elementy opisane w rozdziale B.5 tejże normy;
- badania wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego zgodnie tabelą C.1 załącznika „C” normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dla warunków gruntowych wilgotnych;
- badania reakcji na ogień materiału wykonania zbiorników oczyszczalni wraz z określeniem jego klasy palności.
Czy w związku z powyższym zamawiający, dla zabezpieczenia własnych interesów, będzie wymagał od wykonawców załączenia do oferty w/wym. raportów w pełnym zakresie referencyjnym, w celu potwierdzenia (na etapie oceny ofert) zgodności oferowanych oczyszczalni przydomowych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013?

Odpowiedź;

NIE,

Pytanie 2;

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mu wyrobu budowlanego nie posiadającego dopuszczenia do obrotu na podstawie przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych?

Odpowiedź;

NIE,

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie mu wyrobu budowlanego nie posiadającego dopuszczenia do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych

Pytanie 3;

W sentencji wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1292/1, KIO uznała, iż brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z SIWZ polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami SIWZ, zaoferowaniu przedmiotu zamówienia. Czy w związku z tym, Wykonawca ma obowiązek w ofercie określić rodzaj i nazwę oferowanych oczyszczalni – nawet jeżeli oferuje oczyszczalnie opisane w dokumentacji projektowej, a tym bardziej równoważne do zaprojektowanych?

Odpowiedź;

TAK,

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić rodzaj i nazwę oferowanych oczyszczalni łącznie z dokładnym opisem oferowanej technologii oczyszczania ścieków

Pytanie 4;

Czy na potwierdzenie zaoferowanego typu POŚ zamawiający będzie wymagał od wykonawcy załączenia do oferty kart katalogowych, deklaracji właściwości użytkowych i dokumentów źródłowych dla oferowanych POŚ oraz pozostałych wyrobów budowlanych objętych ofertą?

Odpowiedź;

TAK,

Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączeniado oferty przetargowej deklaracji właściwości użytkowej oferowanej oczyszczalni ścieków

Pytanie 5;

Czy dla wyeliminowania nieuczciwej konkurencji zamawiający będzie wymagał od wykonawców pisemnego upoważnienia producenta POŚ do posługiwania się jego raportami z badań oferowanych POŚ wykonanych w laboratorium notyfikowanym UE w zakresie normy PN-EN 12566-3+A2:2013?

Odpowiedź;

NIE,

Pytanie 6;

Czy zamawiający będzie wymagał załączenia przez wykonawcę do oferty pisemnego potwierdzenia producenta oferowanych POŚ, stanowiącego gwarancję dostaw urządzeń, umożliwiającą terminową realizację zamówienia przez wykonawcę?

Odpowiedź;

NIE,

Pytanie 7;

Zgodnie z § 5 ust. 2 litera „f” umowy dotyczącej dofinansowania budowy POŚ w ramach programu PROW, każda wybudowana instalacja POŚ musi posiadać w swoim układzie studzienki do poboru próbek ścieków. Czy zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych zamawiający będzie wymagał od wykonawców dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu dla studzienek do poboru próbek ścieków, jak dla wyrobów budowlanych?

Odpowiedź;

Zamawiający wymaga aby ofertowana instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków posiadała oznaczone miejsce umożliwiające pobieranie próbek ścieków, jednakże nie musi to być studzienka

Pytanie 8;

Z uwagi na wzajemnie wykluczające się zapisy w opisie przedmiotu zamówienia i zapewnienie konieczności równego traktowania wykonawców prosimy o podanie co najmniej 3 typów urządzeń POŚ, o dobowym zużyciu energii elektrycznej nie przekraczającym 0,32 kWh, potwierdzonym raportem z laboratorium notyfikowanego dla normy PN-EN 12566-3+A2:2013.

Odpowiedź;

Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazywania oferentom producentów oczyszczalni spełniających wymagania SIWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 9;

Prosimy o potwierdzenie - iż w zakresie kryterium wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników POŚ - zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3+A2:2013, ocenie będzie podlegał parametr "backfill", który musi wynikać z raportu wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych urządzeń POŚ.

Odpowiedź;

Zamawiający wymaga aby POŚ spełniały w całości wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013 co oznacza że muszą się legitymizować pełnym zakresem badań określonych SIWZ tj. skutecznością oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika, wodoszczelności i trwałości

Pytanie 10;

Prosimy o wyjaśnienie wymagań w zakresie doświadczenia, mianowicie żądanie doświadczenia zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni o przepustowości min. 20 m3/dobę (czyli 133 RLM) daleko przekracza zakres zamówienia - 2 oczyszczalnie, jedna 30 RLM, a druga 50 RLM. Czy nie jest to błąd literowy i zamawiającemu nie chodziło o doświadczenie min. 20 RLM? Konkludując prosimy o zmianę tego wymagania na doświadczenie w postaci min. 1 inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie oczyszczalni o wielkości 20 RLM.

Odpowiedź;

Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka pisarska.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ w rozdziale 4 pkt4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa, wymagania w zakresie doświadczenia podp. 1 i otrzymuje on brzmienie:

„Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającą na budowie, rozbudowie, oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 5 m3/dobę;

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie