Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2018 10:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wyjaśnienia do SIWZ II

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM, 30RLM)

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ,

oraz zmiana treści SIWZ – przedłużony termin składania ofert

Zamawiający, Gmina Łopuszno, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania.

W związku z tym zgodnie z art. 38 pkt 1a, pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1

Czy inwestor poda nr. dz. i ilości stałych mieszkańców posesji?

Odpowiedź

Informujemy, iż w Programie Funkcjonalno Użytkowym na stronie nr 27 i 28 podane są nr działek i liczba osób mieszkańców.

Pytanie 2

Program Funkcjonalno Użytkowy nie określa w jaki sposób mają być odprowadzone ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków (RLM-50) do rowu przy drodze powiatowej informacja od pracownika Inwestora?

Odpowiedź

Ukształtowanie terenu na działkach 753/11 i 753/18 wyklucza odprowadzenie ścieków oczyszczonych w postaci drenażu, w obrębie działek. Powstała koncepcja zawarta w Programie Funkcjonalno Użytkowym wskazuje na konieczność odprowadzenia ścieków oczyszczonych, z tej oczyszczalni do najbliższego cieku wodnego. Zaprojektowanie odprowadzenia ścieków oczyszczonych poza obręb działki będzie zadaniem Wykonawcy.

Nie przewiduje się zrzutu ścieków do rowu przy drodze powiatowej.

Pytanie 3

Czy inwestor posiada zgodę na położenie kanalizacji ścieków oczyszczonych od właściciela dz. 753/17?

Odpowiedź

Inwestor nie posiada zgody właściciela działki nr 753/17.

Pytanie 4

Brak oświadczeń zgody z właścicielami posesji,którzy chcą być podłączeni do oczyszczalni?

Odpowiedź

Informujemy, że inwestor posiada zgody Właścicieli nieruchomości, którzy chcą być podłączeni do oczyszczalni w postaci umów.

Pytanie 5

Czy inwestor posiada zgodę zarządcy drogi powiatowej na zrzut ścieków oczyszczonych do rowu przy drodze powiatowej?

Odpowiedź

Nie przewiduje się zrzutu ścieków do rowu przy drodze powiatowej.

Pytanie 6

Brak odwiertów geotechnicznych po linii przebiegu kanalizacji i w miejscu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź

Informujemy, że w miejscu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla dwóch bloków zlokalizowanych na działce Nr 731/11 i 758/11 (50 RLM) wykonano badania geotechniczne.

Dla działki nr 604 obręb Lasocin i po linii przebiegu kanalizacji nie wykonano odwiertów.

Pytanie 7

Umowa Załącznik nr 2 do SIWZ paragraf 1 punkt 1 Roboty budowlane podpunkt 5 zakłada wykonanie ….” Wykonanie przyłącza i instalacji m.in. wodociągowej i kanalizacyjnej

- ten zakres obejmuje przyłącze wodociągowe i instalacje wodociągową w jakim zakresie prosimy o wskazanie miejsca wpięcia przyłącza oraz zakresu instalacji wodociągowej na lub przy obiekcie?

Odpowiedź

Dla lokalizacji oczyszczalni na działce Nr 604 obręb Lasocin (30 RLM)istnieje możliwość wpięcia się do przyłącza wodociągowego do budynku zlokalizowanego na działce.

Dla lokalizacji oczyszczalni na działce nr 731/11 i 758/11 obręb Lasocin (50 RLM) istnieje możliwość wpięcia się na przyłączu wodociągowym do bloku.

Pytanie 8

Umowa Załącznik nr 2 do SIWZ paragraf 1 punkt 1 Roboty budowlane podpunkt 8 zakłada wykonanie:

….” Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków (drogi na terenie oczyszczalni, place manewrowe, chodniki, ogrodzenia, nasadzenia zieleni) zagospodarowanie pompowni ścieków?

- ten zakres obejmuje roboty które zostały zmniejszone poprzez eliminację wykonania ogrodzenia w zaistniałej sytuacji proszę o dookreślenie zakresu na pozostałe składniki tego punktu co należy uwzględnić w wycenie oferty

Umowa Załącznik nr 2 do SIWZ paragraf 1 punkt 1 Roboty budowlane podpunkt 9 zakłada

….”Wykonania dróg dojazdowych do oczyszczalni ścieków (z dwóch stron) i innych obiektów w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych..”

- zwracamy się o dookreślenie zakresu jaki Inwestor oczekuje w ramach tego założenia

Odpowiedź:

Zgodnie z §1 podpunkt 8 załącznika nr 2do SIWZ podtrzymujemy, że roboty będą polegać nazagospodarowaniu terenu, w zakresie: uporządkowania terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych.

Zgodnie z §1 z zakresu roboty budowlane podpunkt 9 zakłada wykonanie dróg dojazdowych do oczyszczalni ścieków w technologii tłuczniowej.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego dużej ilości pytań, Wykonawców dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie” (50 RLM i 30 RLM)”

działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 20.02.2018r. do godz.12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 12:15

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie