Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2018 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.02.2018 r.

„Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie" (50 RLM i 30 RLM)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie" (50 RLM i 30 RLM)

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Gmina Łopuszno, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie.

W związku z tym zgodnie z art. 38 pkt la, pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie

Czy inwestor wymaga złożenia informacji dotyczącej oferowanego urządzenia?

Odpowiedź

Informujemy, iż Zamawiający wymaga od oferentów zastosowania urządzeń spełniających wymagania zawarte w Rozdziale 2 SIWZ oraz spełniających wymagania zawarte w pkt. 4 Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie ze SIWZ pkt. 2.3.1. Prace projektowe - Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert pkt. 12.6 SIWZ dla prawidłowej oceny oferty Wykonawcy, Zamawiający wymaga dołączenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań technicznych i parametrów techniczno-użytkowych oferowanych urządzeń wraz z opisem technologii oczyszczania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie