Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lutego 2018 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

„Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie" (50 RLM i 30 RLM)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie" (50 RLM i 30 RLM)

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Gmina Łopuszno, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie.

W związku z tym zgodnie z art. 38 pkt la, pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie co ma zawierać i kiedy powinien zostać złożony wymieniony przez Zamawiającego w formularzu ofertowym raport po realizacyjny.

Odpowiedź

Informujemy, iż Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej zobowiązany jest przygotować dokumentację projektową zgodnie z zapisem pkt 2.3.1. Prace projektowe SIWZ .

Zakres i czas opracowania raportu porealizacyjnego zawarty jest w ustępie 10 pkt.2.3.1 SIWZ

Wykonawca w odniesieniu do w/w wymagań zawartych w ustępie 10 pkt 2.3.1 SIWZ zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym koszty opracowania tych dokumentów.

Termin 14 dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad należy rozumieć jako przyjęty termin 14 dni po odbiorze końcowym inwestycji z obowiązkiem wykonania pomiarów kontrolnych ścieków oczyszczonych w celu ustalenie faktycznych oddziaływań na środowisko, wynikających ze zrealizowania określonego przedsięwzięcia. Raport po realizacyjny powinien stwierdzić ,że zaplanowana i zastosowana technologia w sposób wystarczający spełnia wymagania zharmonizowanejnormy PN-EN 12566-3+A2:2013 .

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie