Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2017 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa/ofertowa na zadanie pn. Zakup i dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach’’ lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Materiały budowlane będą przechowywyane u dostawcy do końca upływu I kwartału 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) cena- 100 %

b) Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać dla rodzaju materiału odrębnie. Cena ma dotyczyć całego zakresu zamówienia, powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

5. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej/ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.


Zał. nr 1 do zapytania ofertowego p.n.
,,
Zakup i dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach’’

L.p.

Nazwa

J.m.

Ilość

1.

Gazobeton (suporex biały) 24x24x59, wytrzymałość 600

szt.

800

2.

Gazobeton (suporex biały) 12x24x59, wytrzymałość 600

szt.

200

3.

Bloczki betonowe12x24x38 klasa 20

szt.

500

4.

Papa termozgrzewalna, grubość min. 4,2 mm na SBS

m2

90

5.

Okna PCV 150x150 dwuszybowe, profil trzykomorowy, jedno skrzydło otwierano - uchylne, drugie skrzydło uchylne bez nawiewników, kolor biały

szt.

4

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie