Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 stycznia 2018 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łopuszno w 2018 roku”

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej /ofertowej na Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łopuszno w 2018 roku”

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa /ofertowa na zadaniem pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łopuszno w 2018 roku” lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łopuszno.

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Łopuszno w roku 2018. Konserwacja oświetlenia obejmuje bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń związanych z wyeksploatowaniem elementów urządzeń oświetlenia ulic i dróg w tym latarnie parkowe w Łopusznie przy ul. Koneckiej oraz Rynku

2. Na terenie Gminy Łopuszno jest 1632 punktów oświetlenia objętych konserwacją.

3. Liczba i lokalizacja punktów oświetlenia w okresie wykonywania umowy będzie aktualizowana każdorazowo po zamontowaniu nowych punktów świetlnych lub likwidacji istniejących. W takich przypadkach strony aktualizują treść załącznika do umowy poprzez sporządzenie właściwego aneksu.

4. Wykonawca w ramach konserwacji oświetlenia jest zobowiązany utrzymać w sprawności technicznej punkty oświetlenia i w zależności od potrzeb wykonać:

1)wymianę niesprawnych źródeł światła,

2)wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

3)regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,

4)czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,

5)wymianę niesprawnych bezpieczników,

6)wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

7)przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,

8)konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,

9)malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego stosownie do potrzeb,

10) malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów,

11) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

12) uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp.,

13) przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

14) czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,

15) regulację zegarów sterowniczych,

16) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp./,

17) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,

18) usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,

19) regulację zwisów oświetlenia drogowego,

20) prześwietlanie koron drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych,

21) lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,

22) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,

23) wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn,

24) zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.)

25) kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,

26) wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,

27) pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),

28) poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,

29) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia,

5. Wykonawca jest zobowiązany także do innych niż wymienione w pkt.4 czynności konserwacyjne zapewniające należyte funkcjonowanie oświetlenia w okresie wykonywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą (wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych).

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii oświetlenia. Za awarie uznaje się: brak oświetlenia na całym obwodzie wychodzącym ze stacji transformatorowej.

7. Wykonawca w ofercie wskaże czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stały dostęp do dokonywania zgłoszeń i potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

8. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę nie może przekroczyć 48 godzin od chwili zgłoszenia chyba, że zachodzi wyjątkowa sytuacja niezależna od Wykonawcy a mająca swe źródło w okolicznościach powstania awarii, rozmiaru awarii lub nadzwyczajnych trudności technicznych. Każdy przypadek zaistnienia wyjątkowej sytuacji będzie stwierdzony w pisemnym protokole sporządzonym przez Strony.

W razie wyjątkowej sytuacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii nie później niż 72 godziny od chwili zgłoszenia.

9. W przypadku zgłoszenia o braku działania poszczególnych punktów oświetleniowych (pojedyncza lampa) Wykonawca dokonuje usunięcia tej usterki w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia. Do dokonywania zgłoszenia postanowienia pkt.7 stosuje się odpowiednio.

10. Wykonawca świadcząc usługę polegającą na malowaniu słupów i wysięgników jest zobowiązany do ich wykonania w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia ich rozpoczęcia.

11. Wykonawca dokona montażu, podłączenia do napięcia oraz demontażu iluminacji świąteczno-noworocznej w Łopusznie:

-na ul. Koneckiej (latarnie parkowe) na słupach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

-na ul. Rynek (latarnie parkowe) na słupach Nr 9, 10, 11, 12, 13,

-na ul. Przedborskiej od słupa Nr 17 do budynku internatu,

-na ul. Włoszczowskiej od słupa Nr 27 do Nr 27/1,

-na ul. Strażackiej od słupa Nr 4 do Nr 5,

-oraz na budynku Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul Koneckiej 12;

w następujących terminach:

-roboty podłączeniowe, montażowe iluminacji świątecznej od dnia 04.12.2018r. i zakończenie prac: do dnia 06.12.2018r.

-roboty demontażowe iluminacji świątecznej od dnia 14.01.2019r. i zakończenie prac: do dnia 15.01.2019r.

Wykonawca przedmiot umowy wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie przeprowadzonej ocen stanu technicznego urządzeń oraz prowadzonej dokumentacji eksploatacyjnej sieci w tym harmonogramu prac konserwacyjnych.

Konserwacja oświetlenia drogowego prowadzona będzie zgodnie normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

3. Wymagany termin realizacji umowy:

Od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

cena - 100 %

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

d) Oświadczenie wg wzoru – załącznik do zapytania.

*niepotrzebne skreślić

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową /ofertową należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godziny 16:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Zenon Głowala, tel. (41) 382 12 56

fax (41) 39 14 054 w. 10 e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej /ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera wzór umowy – w załączeniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie