Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 12:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przebudowy Targowiska w Łopusznie na działce o nr ewid. 368/22, 372/2 z obrębu 22 przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej /ofertowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przebudowy Targowiska w Łopusznie na działce o nr ewid. 368/22, 372/2 z obrębu 22 przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa /ofertowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przebudowy Targowiska w Łopusznie na działce o nr ewid. 368/22, 372/2 z obrębu 22 przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łopuszno

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przebudowy Targowiska w Łopusznie na działce o nr ewid. 368/22, 372/2 z obrębu 22 przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie

Zakres robót obejmuje nadzór nad wykonaniem:

- koncepcji,

- dokumentacji projektowej,

- robót budowlanych.

Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowyktóry jest dostępny na stronie: www.bip.lopuszno.pl w zakładce przetargi.

Przebudowa targowiska w Łopusznie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Wymagany termin realizacji umowy:

30.06.2018 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

cena - 100 %

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

b)Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie:

- ogólnobudowlanym, potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

c)Kserokopię zaświadczeń z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającą przynależność wykonawcy do Izby na dzień składania ofert, potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową /ofertową należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2018 roku do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Zenon Głowala, tel. (41) 382 12 56

fax (41) 39 14 054 w. 10 e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej /ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera wzór umowy – w załączeniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie