Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 czerwca 2018 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe

  • Wykonanie robót remontowych na terenie Żłobka Gminnego w Łopusznie ul. Konecka 12a.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  • 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych na terenie Żłobka Gminnego
    w Łopusznie ul. Konecka 12a.

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót.

  1. Warunki wymagane od Wykonawców: brak
  1. Termin realizacji zamówienia: do 16 lipca 2018r.
  1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100,00%
  1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan Zenon Głowala Tel. 41 382 12 56 adres e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

Fax. 41 3914054 w. 10

6.Termin składania ofert: 06.07.2018r. do godziny 14:00

  1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 06.07.2018 godz. 14:00” na adres: Urząd Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie