Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2018 15:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe

realizacja zadania pn.

"Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” realizowanego w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.Opis przedmiotu zamówienia
 • Realizacja zadania pn.: ”Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
 • realizowanego w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
 • 2.Warunki wymagane od Wykonawców:
 • Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, laptop i drukarkę zgodnie z Wytycznymi warunkami udzielenia zamówienia
 • 3.Termin realizacji zamówienia:

2018-08-24

 • 4.Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena:
 • inne: brak
 • 5.Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:
 • Pani Iwona Janik tel. 41/380-55-24 adres e-mail: iwona.janik@louszno.pl Fax.41/382 12 50


Fax.41/382 12 50

 • 6.Termin składania ofert

2018-07-30, do godz. 1200.

 • 7.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem Nie otwierać przed 30.07.2018 r. godz. 1215
 • na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
 • 8.Załączniki:
 • a.Wzór oferty Wykonawcy
 • b.Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy
 • (opis pkt 7.1 warunki udziału w zamówieniu)

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie