Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Zapytanie ofertowe

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn:

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Wójt Gminy Łopuszno zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”


I. Zamawiający.

Gmina Łopuszno

ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

NIP 959-167-18-76

Tel. 41 3914250

Fax: 41 3914054

e-mail: gmina@lopuszno.pl

adres strony internetowej: www.bip.lopuszno.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00

II. Podstawa udzielenia zamówienia.

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

3.Jeżeli w wyniku ww. zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn:

„Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:

a)inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania we wskazanej wyżej specjalności wg potrzeb

b)inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania we wskazanej wyżej specjalności wg potrzeb.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:

1)dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami,

2)Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności jej opisu z zapisami art. 29 ustawy w szczególności dokonania ujawnionych zmian jeżeli będą wskazane nazwy producentów lub znaki towarowe.

3)bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

4)bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

5)w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji
o prowadzeniu robót lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru,

7)dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

8)udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego,

9)organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

10)kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,

11)akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę,

12)żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

13)ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

14)dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą,

15)udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, aw ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad,

16)potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia,

17)niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

18)udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

19)uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

20)rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

21)poświadczenie terminu zakończenia robót,

22)uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją,

23)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robóti dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

24)obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektorów branżowych na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy.

25)uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą,

IV. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót tj do 30.09.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć;

wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: jedno zamówienie, które obejmowało nadzór nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody oraz instalacji fotowoltaiki.

Na potwierdzenie należy wskazać te nadzory w wykazie usług.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.Oferta powinna:

1) być opatrzona pieczęcią firmową,

2) posiadać datę sporządzenia,

3) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

3.Oferta musi zawierać:

1) pełną nazwę i adres Wykonawcy z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila, numer NIP i REGON,

2) cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w złotych polskich w formie brutto; cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

4.Do oferty należy dołączyć:

1)oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

2) wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

3) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; (w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia),

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

5.Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

  • 1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn:„Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno” do dnia 07.11.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego – osobiście lub przesyłką pocztową albo kurierską.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

2.O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.

3.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

4.Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

VIII. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VIII niniejszego zapytania ofertowego.

2.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy lub imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

5.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia oraz w sprawach formalnych dotyczących postępowania udziela Zenon Głowala tel. 41 3821256; zenon.glowala@lopuszno.pl

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz oferty.

3. Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie.

4. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

5. Wzór wykazu usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie