Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2019 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno w 2019 roku.

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie jednego egzemplarza uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy poszczególnych odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno, która posłuży do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Odcinki dróg przeznaczone do przebudowy będą zlecane Wykonawcy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

Część opisowa:

- opis przedmiotu zamówienia niezbędnego do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- dokumentacja techniczna – projekt budowlany;

-specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami i kosztorysów ślepych na poszczególne odcinki dróg gminnych;

- przeprowadzenie wizji w terenie celem porównania zakresu rzeczowego robót do stanu istniejącego;

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);

Część rysunkowa:

- plan orientacyjny lokalizacji robót;

- projektowane zagospodarowanie terenu na mapie hybrydowej;

- przekroje poprzeczne odcinków dróg przeznaczonych do przebudowy.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna być opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno.

Całość dokumentacji projektowej Wykonawca załączy również w formie edytowalnej *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg, a także w formacie *.pdf. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna dokumentacji projektowej musi być tożsama z formą cyfrową. Części opisowe projektu zostaną sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów i zapisane w formacie kompatybilnym z MS Word, natomiast przedmiar robót i kosztorys ofertowy zostaną zapisane w formacie komputerowego arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. Forma pisemna ma być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej.

Uproszczona dokumentacja projektowa winna być zgodna z:

a)Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U.2017.1332 ze zm.)

b)Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2017.1566)

  • c)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
  • d)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)

Zakres ilościowy zamówienia:

a) projekt budowlany- 2 egzemplarze,

b) przedmiar robót- 1 egzemplarz,

c) szczegółowa specyfikacja techniczna- 1 egzemplarz,

d) kosztorys inwestorski- 1 egzemplarz.

Nie należy opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późń. zm.) w takim przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące równoważność rozwiązań.

UWAGA!!! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Warunki wymagane od Wykonawców: okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres przedmiotu zamówienia wynosić będzie 24 miesiące.

  • 1.Termin realizacji zamówienia: 30 dni od przekazania zlecenia.
  • 2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100,00 %
  • 3.Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Pan Zenon Głowala tel. 41 382-12-56 adres e-mail: gmina@lopuszno.pl Fax. 41 39-14-001

  • 4.Termin składania ofert: 18.01.2019r. do godziny 16:00
  • 5.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przesyłając na adres: ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, pokój nr 5 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2019r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie