Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2019 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe

Zakup wraz z dostawą i montażem mebli i wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Przedszkole moich marzeń”

Wójt Gminy Łopuszno ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą i montażem mebli i wyposażenia sal dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Przedszkole moich marzeń”

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą lub kurierem na adres Urzędu Gminy
w Łopusznie ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: Zakup mebli do oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Przedszkole moich marzeń” lub osobiście w sekretariacie Urzędu, pokój Nr 5.

a) Ceny w niej podane muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia sal do oddziałów przedszkolnych
w ramach realizacji projektu „Przedszkole moich marzeń” realizowanego zgodnie z umową nr RPSW.08.03.01-26-0009/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub określonych czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przypadku firm wcelu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć:
  • wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.);

2) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5.pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę
w niniejszym postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego warunku lub brak dokumentów (oferta niekompletna), skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
i odrzuceniem jego oferty.

4.Wymagany termin realizacji umowy: do 4 marca 2019 roku

5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

1.Cena oferty jest ceną ryczałtową za całość zamówienia, wyrażoną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.(PLN).

2.Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, gdyż zadeklarowana kwota nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.

3.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

4.Rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

5.Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za prowadzenie zajęć w danej części zamówienia.

6.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium ceny – 100% Ocena oferty wyrażona jest w punktach 1%=1 pkt. Oferty odrzucone nie będą podlegały ocenie.

7.Ocena ofert wg kryterium cena zostanie dokonana wg wzoru:

C = x 100 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług

c) Wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zamówienia, takie jak dojazd, rozładunek, montaż, postój, itp.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o naj niższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2019 r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Zenon Głowala, tel. 041/39-14-001 wew. 18

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej/ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone

do treści umowy lub wzór umowy:

a) ……………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………

11. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru –załącznik nr 1

d) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2

e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

f) wzór umowy – załącznik nr 4

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie