Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2019 13:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu ,,Rewitalizacja miejscowości Łopuszno’’

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu ,,Rewitalizacja miejscowości Łopuszno’’ wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji / uzgodnień w podziale na zadania:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zwiększenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na „stworzenie nowego produktu gospodarczego – giełdy samochodowej + wykreowanie nowego produktu gospodarczo-turystycznego – „Jarmarku Łopuszańskiego”

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • 1.Tryb postępowania i wyboru wykonawcy

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 46/2016 z dnia 20.06.2016r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 59/2016 z dnia 18.08.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.).


 • 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • a)Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie
  z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 11.03.2019r. godz. 10:00” na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
 • Otwarcie ofert nastąpi 11.03.2019r. do godz. 10:15. lub osobiście w sekretariacie do dnia 11.03.2019r. do godz. 10.00.
 • b)Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 • c)Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6 stanowią załączniki do oferty.
 • d)Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę.
 • e)Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • f)Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 • g)Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.
 • h)Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem ofertowym.
 • i)Oferty złożone po godzinie 10:00 zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
 • 3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na realizację inwestycji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na zadania:

Zadanie 1:

Zwiększenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie(demontaż starych domków letniskowych i montaż 5 domków letniskowych)

 • 5 szt. domków letniskowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, dz. ewid. nr 361 i 365/3 – powierzchnia 1 domku letniskowego - 35 m2.
 • Przebudowy basenu letniego dz. ewid. 361, 300m2

Zadanie 2:

„Stworzenie nowego produktu gospodarczego – giełdy samochodowej + wykreowanie nowego produktu gospodarczo-turystycznego – „Jarmarku Łopuszańskiego”

Poprawa funkcjonalności placu targowego nastąpi poprzez:

 • wykonanie odwodnienia
 • przebudowę placu poprzez jego utwardzenie z zachowaniem wymaganych parametrów pod parking samochodowy, zagospodarowanie terenu pod rozszerzenie placu targowego wraz z wydzielaniem nowych miejsc handlowych;utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych itp.
 • rozbudowę budynku na terenie placu targowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zarówno dla zadania 1, jak i 2 musi przedstawić koncepcję projektową. Koncepcja ta po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do przystąpienia do dalszych prac. Wszelkie korekty / uwagi wskazane przez Zamawiającego do wskazanej koncepcji Wykonawca winien nanieść i uzyskać przedmiotową zgodę na dalszą realizację projektu.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać (stosownie do zakresu opracowanej dokumentacji):

- projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę)

-projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz.

- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz.

- informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej.

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ.

 • -Pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania stosownych zezwoleń na realizację inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, winna również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.);

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji każdy z etapów realizacji projektu.

KOD CPV

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71240000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się firmy oraz osoby prywatne, które:

1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania lub zatrudniają osoby posiadające w/w uprawnienia

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 2.

2)Posiadają wiedzę i doświadczenie

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz w oparciu i informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej ofercie. – załącznik nr 3.

Wykonawca musi wykazać, ze posiada wiedzę i doświadczenie, tj.:

- w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 2 –projekty budowlano – wykonawcze związane z termomodernizacją/przebudową/remontem budynków o wartości co najmniej 15000,00 zł każdy wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.

3)Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 2.

5)Brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę – załącznik nr 4

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5.pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego warunku lub brak dokumentów (oferta niekompletna), skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.

4. Rodzaj zamówienia: usługi

5. Termin realizacji zamówienia:

Od daty zawarcia umowy do 30 sierpnia 2019r. wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń /zezwoleń na realizację inwestycji.

6. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

1.Cena oferty jest ceną ryczałtową za całość zamówienia, wyrażoną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.(PLN).

2.Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, gdyż zadeklarowana kwota nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.

3.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

4.Rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

5.Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za prowadzenie zajęć w danej części zamówienia.

6.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium ceny – 100% Ocena oferty wyrażona jest w punktach 1%=1 pkt. Oferty odrzucone nie będą podlegały ocenie.

7.Ocena ofert wg kryterium cena zostanie dokonana wg wzoru:

C = x 100 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.Termin składania ofert:

do dnia 11.03.2019 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

8. Termin otwarcia ofert:

11.03.2019 r. do godziny 10:15.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Szczegółowych informacji udziela: Patrycja Jas – 41382-12-56

10. Zmiana umowy:

 • 1.Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 • 2.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:
 • a) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom,
 • b) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
 • c) wydłużenia trwania procedur administracyjnych,
 • 3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy
  4. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy
  i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

11. Pozostałe postanowienia:

a) zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

b) zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

c) zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług będących przedmiotem zamówienia.

12.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Na ofertę składają się:

a)Formularz oferty – załącznik nr 1

b)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych ust. 3 doniniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2,

c)Wykaz usług – załącznik nr 3

d)Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4

e)Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

f)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, które oddają do dyspozycji Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia – jeśli dotyczy.

g)Wzór umowy – załącznik nr 5

ww. dokumenty, oświadczenia należy złożyć w ofercie w formie oryginału.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Załączniki:

a)Formularz oferty – załącznik nr 1

b)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych ust. 3 do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2 ,

c)Wykaz usług – załącznik nr 3

d)Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4

e)Wzór umowy – załącznik nr 5

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie