Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2017 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników
Muzyki i Tańca Ludowego’’.

WÓJT GMINY W ŁOPUSZNIE

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:

Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników
Muzyki i Tańca Ludowego’’.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie
ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa/ofertowa
na zadanie pn.: „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego’’ lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

a)Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b)Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wszystkie instrumenty muszą posiadać karty gwarancyjne. Dostarczone instrumenty muzyczne muszą być nowe, musza posiadać futerały oraz posiadać 24 miesięczną gwarancję.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dostawa instrumentów muzycznych na adres – Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12,
26-070 Łopuszno.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 15.11.2017 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) cena- 100 %

b) Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać dla każdej z części odrębnie. Cena ma dotyczyć całego zakresu zamówienia, powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena
za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

5. Propozycja musi zawierać następujące dokumenty:

a)Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

b)Oświadczenie – wg załącznika

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Patrycja Jas, tel. (41) 3914255 w. 18, fax. (41) 3914054 w.10, e-mail: gmina@lopuszno.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej/ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy:

a)Wzór umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie