Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 10:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 02/2019

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” w roku 2019

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zalegającego na posesjach (zdemontowanych) wyrobów zawierających azbest w ilości 150,000 Mg zawierający pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Do 15 października 2019 r.(przekazanie już na składowisko odpadów
i rozliczenia zadania z Zamawiającym)

  1. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

1.Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Iwona Janik, tel. (41) 382 12 53, e-mail: iwona.janik@lopuszno.pl

Fax. (41) 382 12 50

2.Termin składania ofert :

Do dnia 12 września 2019 roku do godziny 12:00

3.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na utylizację azbestu z terenu Gminy Łopuszno”

z dopiskiem „Nie otwierać przed 12 września 2019 r. godz. 12:00” na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno

4. Załączniki:

a.Wzór oferty Wykonawcy

b.Wzór umowy

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert (cena z pkt 1 c formularza oferty)

Rozliczenie wykonania usługi będzie się odbywać o ilości odebrane z posesji na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela pracownika Urzędu Gminy Łopuszno
i właściciela posesji w m2

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie