Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2018 10:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Be/Zw 01/2018

Gmina Łopuszno zwraca się z prośba o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Rodzaj zamówienia:,,Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku z terenu Gminy Łopuszno‘’

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łopuszno oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone niezwłocznie na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez pracownika gminy.

Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt odbywać będzie się zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r. , NR 106, poz. 1002 ze zm.) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

I. Do przedmiotowych zadań wykonawcy należeć będą:

1. Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łopuszno , przewiezienie ich w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

2. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia;

3. Prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

4. Kompleksowa opieka nad zwierzętami;

5. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt

6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego;

7. Sterylizacja albo kastracja zwierząt;

8. Odrobaczenie i szczepienie zwierząt;

9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- adopcje;

10. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej;

II. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2.Kopię zezwolenia na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- jeśli Wykonawca posiada własne schronisko.

3.W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta z terenu Gminy Łopuszno zostaną przyjęte.

4.Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.

5.Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt , według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji zamówienia:

31.12.2018

IV. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

▪ Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Jolanta Barwińska, tel. (41) 39 14 001, e- mail: jolanta.barwinska@lopuszno.pl, fax: (41) 380 55 24

Termin składania ofert:

Do dnia 12 stycznia 2018 do godz. 16:00 w sekretariacie UG Łopuszno

▪ Forma płatności:

Przelew bankowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Oferta na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łopuszno oraz sprawowanie opieki nad nimi.'' z dopiskiem ,, Nie otwierać przed 12 stycznia 2018 r. godz. 16:00 na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.''

VI. Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1 Oświadczenie

Zał. Nr 2 Wzór oferty Wykonawcy

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie