Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Be/Zw 01/2018

"Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku z terenu Gminy Łopuszno"

Gmina Łopuszno zwraca się z prośba o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Rodzaj zamówienia:,,Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku z terenu Gminy Łopuszno ‘’

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łopuszno oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone niezwłocznie na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez pracownika gminy.

Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt odbywać będzie się zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt.(Dz.U.2017.1840 t.j. z dnia 2017.10.04 ) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

I. Do przedmiotowych zadań wykonawcy należeć będą:

1. Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łopuszno , przewiezienie ichw przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;

2. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia;

3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;

4. Kompleksowa opieka nad zwierzętami;

5. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt

6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego;

7. Sterylizacja albo kastracja zwierząt;

8. Odrobaczenie i szczepienie zwierząt;

9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- adopcje;

10. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej;

II. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenieo wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed terminem składania ofert.

2.Kopię zezwolenia na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierzątpotwierdzoną za zgodność z oryginałem -jeśli Wykonawca posiada własne schronisko. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta z terenu Gminy Łopusznozostaną przyjęte.

3.Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt , według wzoru stanowiącegozałącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Kopię umowy zwartej z lekarzem weterynarii.

5. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań dla środka transportu w zakresie przewozu zwierząt.

III. Termin realizacji zamówienia:

31.12.2019

IV. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

▪ Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Jolanta Barwińska, tel. (41) 380-55-24, e- mail: jolanta.barwinska@lopuszno.pl

Termin składania ofert:

Do dnia 03stycznia 2019do godz. 12: 00 w sekretariacie UG Łopuszno.

▪ Forma płatności:

Przelew bankowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,Oferta na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łopuszno oraz sprawowanie opieki nad nimi.'' z dopiskiem ,, Nie otwierać przed 03 stycznia 2019 r. godz. 12:00 na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.''

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

VI. Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1 Wzór oferty Wykonawcy

Zał. Nr 2 Oświadczenie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie