Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lipca 2017 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb.

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej, dz. ewid. nr 277/1, 277/2, obręb Łopuszno ul. Górny Bór, długość 330,00 mb.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 63.564,69 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Wójt Gminy Łopuszno informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. Części Nr 1. Przebudowa drogi gminnej, działka ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno – ul. Spacerowa, długość 352,00 mb oraz Części Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 lipca 2017 roku godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie