Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 lipca 2018 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno–biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno informuje, że w dniu 10.07.2018 r.
o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno–biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, numer postępowania: GI.271.13.2018.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie