Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 14:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T wm. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb

Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 17.10.2018 r. o godz. 14:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb

Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb

numer postępowania GI.271.25.2018.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie