Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2018 09:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Przebudowy Targowiska w Łopusznie na działce o nr ewid. 368/22, 372/2 z obrębu 22 przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: cena 60,00%; okres realizacji dokumentacji projektowej 20,00%; okres realizacji robót budowlanych 20,00%

W w/w postępowaniu wygrała oferta złożona przez:

„DOM Z KLASĄ”

Mahmoud Othman i Monika Othman

Spółka Jawna

ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce

Z ceną brutto: 1.550.000,00 zł

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres realizacji dokumentacji projektowej 20,00 pkt; okres realizacji robót budowlanych 20,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1lit. a) ustawy P.z.p., może nastąpić przed upływem terminów o których mowa w pkt. 1 ponieważ w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie