Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lutego 2018 13:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie” (50 RLM i 30 RLM) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 512286-N-2018 z dnia 31.01.2018 r.

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: cena 60%, gwarancja 20%, czas usunięcia awarii 10%, energochłonność 10%.


W w/w postępowaniu wygrała Oferta nr 4 złożona przez Delfin Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 22,25-852 Kielce.

Z ceną brutto: 269 000,00 zł

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym:
Kryterium cena – 60 pkt gwarancja - 20 pkt; czas usunięcia awarii - 10 pkt; energochłonność - 10 pkt.

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:


Oferta nr 1

ZPUH INSTAL Szubińska Elżbieta
ul. Wyszyńskiego 106,
08-400 Garwolin

z ceną brutto: 338 550,60 zł
Oferta otrzymała łącznie 87,67 pkt w tym:

Kryterium cena – 47,67 pkt; gwarancja - 20 pkt; czas usunięcia awarii - 10 pkt; energochłonność - 10 pkt.


Oferta nr 2

FHU IMPET

Ul. Kalwaryjska 25
30-504 Kraków

z ceną brutto: 398 999,70 zł

Oferta otrzymała łącznie 80,45 pkt w tym:

Kryterium cena – 40,45 pkt; gwarancja - 20 pkt; czas usunięcia awarii - 10 pkt; energochłonność - 10 pkt.


Oferta nr 3

WOBET-HYDRET Sp. j. J. Cichecki

Wola Grzymkowa 25 A
95-070 Aleksandrów Łódzki

z ceną brutto: 284 745,00 zł

Oferta otrzymała łącznie 91,68 pkt w tym:

Kryterium cena – 56,68 pkt; gwarancja - 20 pkt; czas usunięcia awarii - 10 pkt; energochłonność - 10 pkt.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie