Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2018 12:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb

Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, okres udzielonej rękojmi – 40%.

W w/w postępowaniu na poszczególne części zamówienia wygrały oferty Wykonawców:

Najkorzystniejsza Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Na Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb

z ceną brutto – 84.091,31 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Na Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb

z ceną brutto – 143.322,37 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Na Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb

z ceną brutto – 229.893,03 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Najkorzystniejsza Oferta Nr 1 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Na Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb

z ceną brutto – 97.690,32 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Na Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb

z ceną brutto – 243.724,60 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 96,59 pkt w tym: kryterium cena: 56,59 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Na Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb

z ceną brutto – 100.936,88 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 98,07 pkt w tym: kryterium cena: 58,07 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 3 złożona przez:

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Przedborska 84

29-100 Włoszczowa

Na Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb

z ceną brutto – 96.737,54 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 92,15 pkt w tym: kryterium cena: 52,15 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Na Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb

z ceną brutto – 161.921,19 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 93,10 pkt w tym: kryterium cena: 53,10 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie