Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2018 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Przebudowa drogi gminnej w m. Snochowice od km roboczego 0+000 do km 0+999 Nr ewidencyjny działki: 98/3, położonej na gruntach wsi Snochowice, gmina Łopuszno”

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Snochowice od km roboczego 0+000 do km 0+999 Nr ewidencyjny działki: 98/3, położonej na gruntach wsi Snochowice, gmina Łopuszno” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 558772-N-2018 z dnia 16.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%.

W w/w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta Nr 1 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

z ceną brutto: 434.195,01 zł.

okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

z ceną brutto: 435.835,10 zł.

okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 99,77 pkt w tym: kryterium cena: 59,77 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

z ceną brutto: 482.610,76 zł.

okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 93,98 pkt w tym: kryterium cena: 53,98 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 4 złożona przez:

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k. Kielc

26-065 Piekoszów

z ceną brutto: 563.999,42 zł.

okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 86,19 pkt w tym: kryterium cena: 46,19 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie