Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 sierpnia 2018 13:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019”

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019”ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 601960-N-2018 z dnia 08.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej na poszczególne części zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%, czas podstawienia taboru zastępczego na wypadek awarii – 20%.

Część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie wygrała oferta Wykonawcy – „MARCO POLO” Usługi Transportowe – Przewóz Osób Marek Miśta,
Łopuszno ul. Żwirowa 7, 26-070 Łopuszno
, który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny
i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Doświadczenie kierowców

Czas podstawienia taboru zastępczego

Ilość punktów

1.

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „MISZ TOUR” Stanisław Misztal,

Rykoszyn 110,

26-065 Piekoszów

493 358,00 zł

56,77 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

96,77

2.

„SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11,26-065 Piekoszów

487 719,20 zł

57,42 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

97,42

3.

„MARCO POLO”

Usługi Transportowe – Przewóz Osób Marek Miśta,

ul. Żwirowa 7,

26-070 Łopuszno

466 769,80 zł

60,00 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

100,00

4.

OPARKA „DVL”

Opara Łukasz

Korczyn 138

26-067 Strawczyn

508 972,00 zł

55,03 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

95,03

Część 2 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach wygrała oferta Wykonawcy – „SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny
i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Doświadczenie kierowców

Czas podstawienia taboru zastępczego

Ilość punktów

1.

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „MISZ TOUR”

Stanisław Misztal,

Rykoszyn 110,

26-065 Piekoszów

156 487,80 zł

40,60 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

80,60

2.

„SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów

105 894,00 zł

60,00 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

100,00

3.

MARIVA Marek Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów

127 465,00 zł

49,85 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

89,85

Część 3 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie wygrała oferta Wykonawcy – „SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11,
26-065 Piekoszów
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny
i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Doświadczenie kierowców

Czas podstawienia taboru zastępczego

Ilość punktów

1.

Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe „MISZ TOUR”

Stanisław Misztal,

Rykoszyn 110,

26-065 Piekoszów

184 726,20 zł

50,64 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

90,64

2.

„SPEED LINES” Usługi Transportowe. Przewóz Osób. Jarosław Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów

155 899,50 zł

60,00 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

100,00

3.

MARIVA Marek Jaworski, Lesica 11, 26-065 Piekoszów

200 022,00 zł

46,76 pkt

Powyżej 5 lat

20,00 pkt

15 minut

20,00 pkt

86,76

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie