Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 października 2018 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 24.10.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, numer postępowania: GI.271.26.2018

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 30.10.2018 r.

o godz. 12:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
w kryterium

Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektorów branżystów

Ilość punktów
w kryterium Doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST

Krystyna Wiorek

ul. Wincentego Witosa 103B/47

25-561 Kielce

60,00

20,00

10,00

90,00

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie