Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2019 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500298959-N-2018 z dnia 13.12.2018

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, termin zapłaty faktury -40%

W w/w postępowaniu wygrała Oferta Nr 1 złożona przez P.U.K.”TAMAX” Szczepan Cieślak, os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

z ceną brutto: 842 400,00 zł

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym:

Kryterium cena – 60 pkt; termin zapłaty faktury – 40 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta nr 2:

„EKOM: Maciejczyk Sp. J., 26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29

z ceną brutto: 1.389 150,00

Oferta otrzymała łącznie 76,38 pkt w tym:

Kryterium cena – 36,38 pkt; termin zapłaty faktury – 40 pkt

Oferta nr 3:

ENERIS Surowce S.A.,

25-563 Kielce, ul. Zagnańska 232A

z ceną brutto: 999 459,65 zł.

Oferta otrzymała łącznie 90,57 pkt w tym:

Kryterium cena – 50,57 pkt; termin zapłaty faktury – 40 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie