Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 14:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I”

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I, numer postępowania: GI.271.03.2019.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 05.04.2019 r. o godz. 13:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

3

Konsorcjum:

REM- WOD Kielce Sp. z o.o. Sp. Kom.

ul. Legnicka 28

25-324 Kielce- lider

„ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki

Ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce- partner

60,00

30,00

10,00

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

1

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 68,

28-200 Staszów

Partner Konsorcjum:

„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

48,22

30,00

10,00

88,22

2

„INSTALBUD- Rzeszów Sp. z o.o.”

35-105 Rzeszów

ul. Boya-Żeleńskiego

56,64

30,00

10,00

96,64

4

WOD- BUD Sp. z o.o.

23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1

42,83

30,00

10,00

82,83

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie