Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 10:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi wewnętrznej Podewsie – Dobrzeszów: działka ewidencyjna nr 75/2, Gmina Łopuszno, długość 339,00 mb

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%.

W w/w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta Nr 5 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12

29-100 Włoszczowa

z ceną brutto: 122.074,57 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt


Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

z ceną brutto: 160.547,10 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 85,62 pkt w tym: kryterium cena: 45,62 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt


Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

z ceną brutto: 143.850,85 zł.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 90,91 pkt w tym: kryterium cena: 50,91 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt


Oferta Nr 3 złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

adres do korespondencji:

STRABAG Sp. z o.o. Oddział Kielce – Radom

Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

z ceną brutto: 254.136,49 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 68,82 pkt w tym: kryterium cena: 28,82 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt


Oferta Nr 4 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

z ceną brutto: 124.456,72 zł brutto

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 98,85 pkt w tym: kryterium cena: 58,85 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 60 m-cy – 40,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie