Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I, numer postępowania: GI.271.09.2019.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 09.05.2019 r. o godz. 09:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji

Ilość punktów łącznie

1

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST

Krystyna Wiorek

ul. Wincentego Witosa 103B/47

25-561 Kielce

60,00

20,00

10,00

90,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji

Ilość punktów łącznie

2

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynieryjne

Prosta – Projekt

Piotrkowice, Ul. Kielecka 37,

26-020 Chmielnik

42,99

20,00

20,00

82,99

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej ofert oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie