Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2017 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 579970-N-2017 z dnia 29.08.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, okres udzielonej gwarancji – 40%.

W w/w postępowaniu wygrała oferta Wykonawcy:

EKO BUD

Hurtownia i Usługi Budowlane

Ul. Arkuszowa 106A

01-934 Warszawa

z ceną brutto: 370.000,00 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Creative and Future Sp. z o.o.

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

z ceną brutto: 716.306,44 zł

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 70,99 pkt w tym: kryterium cena: 30,99 pkt, kryterium okres udzielonej gwarancji 48 m-cy – 40,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie