Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lutego 2018 11:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 001601T Dobrzeszów – Nowek na odcinku Snochowice – Dobrzeszów

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej nr 001601T Dobrzeszów – Nowek na odcinku Snochowice – Dobrzeszów ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 509867-N-2018 z dnia 25.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, okres udzielonej rękojmi – 40%.

W w/w postępowaniu wygrała oferta:

Oferta Nr 6 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

„FART” Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Z ceną brutto: 661.695,63 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1 złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o. Oddział Kielce – Radom

Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

Z ceną brutto: 1.240.343,53 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 71,80 pkt w tym: kryterium cena: 31,80 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 2 złożona przez:

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k. Kielc

26-065 Piekoszów

Z ceną brutto: 893.417,54 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 84,40 pkt w tym: kryterium cena: 44,40 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice

Z ceną brutto: 751.475,66 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 92,80 pkt w tym: kryterium cena: 52,80 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

Z ceną brutto: 715.091,62 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 95,20 pkt w tym: kryterium cena: 55,20 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 60 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 5 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Z ceną brutto: 662.211,15 zł.

Okres udzielonej rękojmi: 60 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 99,40 pkt w tym: kryterium cena: 59,40 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 60 m-cy – 40,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie