Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2018 17:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

INFORMACJAOWYNIKACH

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. pn. „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno –biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, numer postępowania: GI.271.15.2018.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono
w dniu 14.09.2018 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

2

Lider Konsorcjum:

„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 68,

28-200 Staszów

Partner Konsorcjum:

Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”

Nowak Grzegorz

ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce

60,00

20,00

20,00

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

1

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

56,53

20,00

10

86,53

3

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A.

ul. Warszawska 109

28-366 Małogoszcz

56,45

20,00

20

96,45

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej ofert oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyk. w 6 egz.

1.Egz. 1-3 Wykonawcy

2.Egz. 4 strona internetowa

3.Egz. 5 Tablica ogłoszeń

4.Egz. 6 a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie