Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 kwietnia 2018 13:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb.

Ogłoszenie nr 500074562-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.

Gmina Łopuszno: Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb; Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb; Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb; Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 521197-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb;

Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb;

Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb;

Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.07.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno: Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 143), długość 398,00 mb Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy: - obustronnie kruszywem łamanym 0-63 mm gr. 9 cm oraz 0-31,5 mm grubości 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 -75 cm - wykonanie razem z nawierzchnią jezdni. - uzupełnienie pobocza po wyk. warstw bitumicznych kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość śr. 5 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-63 mm grubości 9 cm po zagęszczeniu, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość 4 cm po zagęszczeniu . - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Część Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001627T Antonielów (część działki nr 20 i 143), długość 740,00 mb Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy : - obustronnie kruszywem łamanym 0-63 mm gr. 9 cm oraz 0-31,5 mm grubości 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 -75 cm - wykonanie razem z nawierzchnią jezdni. - uzupełnienie pobocza po wyk. warstw bitumicznych kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość śr. 5 cm po zagęszczeniu. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-63 mm grubości 9 cm po zagęszczeniu, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość 4 cm po zagęszczeniu. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Część Nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001634T Łopuszno - Imielnia - Sadów, działka nr 602/1, część działki nr 1, długość 980,00 mb Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+00 – 0+200 o szerokości 4,00 m , od km 0+200 – 0+980 o szerokości 3,50 m. Niweletę nawierzchni jezdni należy poprowadzić średnio 12 cm w stosunku do istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa i przyległego terenu z wykonaniem koryta na całej dł. odc. Konstrukcja nawierzchni jezdni 0+000 – 0+200 - wykonanie koryta szerokości 4,10 mb. średnia głębokość 15 cm. - wykonanie stabilizacji piasku cementem 2,5 Mpa z dowozem gr. 10 cm po zagęszczeniu, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy- wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-63 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość 8 cm po zagęszczeniu . - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,00 m. dla ruchu KR-1 Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Konstrukcja nawierzchni jezdni 0+200 – 0+980 - wykonanie koryta szerokości 3,60 mb. średnia głębokość 15 cm. - wykonanie dolnej w-wy podbudowy- wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-63 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość 8 cm po zagęszczeniu . - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m. dla ruchu KR-1 Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Część Nr 4. Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb Zakres prac obejmuje: Zaprojektowano umocnienie poboczy i wjazdów: - obustronnie kruszywem łamanym 0-63 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu i zaklinowaniem kruszywem łamanym 0-8 mm - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubość średnio 4 cm po wykonaniu warstwy bitumicznej. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-63 mm grubości 12 cm po zagęszczeniu i zaklinowaniem kruszywem łam. 0-8 mm. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,50 m oraz 4,50 m. Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Wykonanie przepustu z rur o średnicy 40 cm z rur z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN 8 pod dojazdami do pól.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi w miejscowości Nowek (działka nr 228 oraz część działki 227/1), długość 470,00 mb

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 82793.53

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@dukt.info.pl

Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17

Kod pocztowy: 26-052

Miejscowość: Nowiny

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97690.32

Oferta z najniższą ceną/kosztem 97690.32

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100936.88

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybiena podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie