Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 sierpnia 2018 14:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 500207976-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.

Gmina Łopuszno: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 601960-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2018/2019” 3.2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie i odwozie dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Łopuszno wraz z opiekunami. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy Części: I, II, III. Oferty można składać na jedną, dwie lub trzy części. 3.4. W ramach poszczególnych Części wyznacza się następujące trasy: Część 1. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Dzienny przebieg na trasach - 460 km w tym: Autobus – 376 km BUS – 84 km Do wykonania dowozów potrzebnych jest cztery autobusy oraz jeden BUS o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: AUTOBUS Nr 1 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Nowek - Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Olszówka - Łopuszno (58 uczniów; 28 km); Trasa nr 2 Łopuszno - Józefina – Czałczyn - Łopuszno (58 uczniów; 12 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Czałczyn - Józefina - Olszówka - Łopuszno (16 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Józefina – Olszówka –Sarbice Pierwsze - Dobrzeszów - Nowek - Łopuszno (28km); Ogółem Autobus Nr 1 - 84 km; AUTOBUS Nr 2 – 56 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Piotrowiec - Zasłońce - Wielebnów - Łopuszno (28 uczniów; 23 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Eustachów Mały - Grabownica - Czartoszowy - Marianów (Duży) - Jedle - Łopuszno (45 uczniów; 18 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Jedle - Marianów(Mały) - Marianów (cegielnia) - Marianów (Duży) -Jedle – Eustachów Mały - Łopuszno (56 uczniów; 15 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Eustachów Mały - Grabownica - Marianów (Duży) - Jedle - Łopuszno (17 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Piotrowiec - Łopuszno (21 km); Ogółem Autobus nr 2 - 94 km; AUTOBUS Nr 3 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno - Sarbice Pierwsze - Krężołek – Huta Jabłonowa - Przegrody - Łopuszno (20 uczniów; 20 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Wielebnów - Snochowice, ul. Zagórki - Snochowice ul. Mała - Snochowice, ul. Duża – Snochowice, ul. Okrajek – Orczów – Eustachów Duży - Łopuszno (58 uczniów; 16 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno – Wielebnów - Snochowice, ul. Mała - Snochowice, ul. Duża – Okrajek – Orczów- Eustachów Duży - Łopuszno (16 km); Trasa nr 4 Łopuszno - Snochowice, ul. Zagórki – Snochowice ul. Mała - Snochowice, ul. Duża - Snochowice, ul. Okrajek - Eustachów Duży - Łopuszno (16 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Sarbice Pierwsze –Krężołek - Huta Jabłonowa - Przegrody - Łopuszno (20 km); Ogółem autobus Nr 3 – 100 km; AUTOBUS Nr 4 – 58 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno – Rudniki - Naramów wieś - Lasocin – Ewelinów - Antonielów - Skałka Polska - Barycz - Łopuszno (58 uczniów; 25 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Grabownica- Michala Góra- Czartoszowy - Marianów (cegielnia) - Jedle - Łopuszno (52 uczniów; 17 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno – Jasień - Barycz - Antonielów - Ewelinów - Lasocin - Naramów - Łopuszno (25 km); Trasa nr 4 Łopuszno - Jedle - Marianów (cegielnia) - Czartoszowy – Michala Góra - Łopuszno (17 km); Trasa nr 5 Łopuszno - Naramów - Lasocin - Ewelinów - Skałka Polska – Antonielów - Barycz - Łopuszno (26 km); Ogółem Autobus nr 4 – 110 km; BUS Nr 1 – 30 miejsc DOWÓZ DO SZKOŁY Trasa nr 1 Łopuszno – Jasień - Łopuszno (30 uczniów; 4 km); Trasa nr 2 Łopuszno – Antonielów - Łopuszno (30 uczniów; 36 km); ODWÓZ ZE SZKOŁY Trasa nr 3 Łopuszno - Antonielów - Łopuszno (36 km); Trasa nr 4 Łopuszno – Zasłońce - Łopuszno (8 km); BUS nr 1 – 84 km; CZĘŚĆ 2. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Dzienny przebieg na trasach – 106 km. Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: Trasa nr l – Gnieździska – Kopaniny – Wrzosówka – Gnieździska (10 – 15 uczniów); 11,5 km x 3 kursy dziennie = 34,5 km. Trasa nr 2 – Gnieździska – Zajączków – Ruda Zajączkowska – Młynki – Wierna Rzeka – Gnieździska (50 uczniów); 14 km x 1 kurs dziennie = 14 km. Trasa nr 3 – Gnieździska – Fanisławice – Fanisławiczki – Gnieździska (50 uczniów); 14,5 km x 1 kurs dziennie = 14,5 km. Trasa nr 4 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (55 uczniów); 20,5 km x 1 kurs dziennie = 20,5 km Trasa nr 5 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Zajączków – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (55 uczniów); 22,5 km x 1 kurs dziennie = 22,5 km. CZĘŚĆ 3. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Dzienny przebieg na trasach - 159 km Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących 56 zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach: Trasa Nr 1 - 56 uczniów Dowóz do szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Jóźwików - Dobrzeszów - 32 km (59 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Dobrzeszów - Jóźwików - 32 km (33 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Rudniki - Huta Jabłonowa - Przegrody - Sarbice Drugie - Dobrzeszów - Jóźwików - 32 km (26 uczniów) Trasa Nr 2 - 46 uczniów Dowóz do szkoły Dobrzeszów - Nowek - Piotrowiec - Kuźniaki - Dobrzeszów - 21 km (46 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Nowek - Kuźniaki - Piotrowiec - Dobrzeszów - 21 km (20 uczniów) Odwóz ze szkoły Dobrzeszów - Nowek - Kuźniaki - Piotrowiec - Dobrzeszów - 21 km (26 uczniów)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 246427.40

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MARCO POLO Usługi Transportowe - Przewóz Osób, Marek Miśta

Email wykonawcy: marcopolo-mpt@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Żwirowa 7

Kod pocztowy: 26-070

Miejscowość: Łopuszno

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 432194.26

Oferta z najniższą ceną/kosztem 432194.26

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 471270.37

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 43142.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: SPEED LINES Usługi Transportowe. Przewóz Osób, Jarosław Jaworski

Email wykonawcy: speedlines@op.pl

Adres pocztowy: Lesica 11

Kod pocztowy: 26-065

Miejscowość: Piekoszów

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 98050.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 98050.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144896.11

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 74714.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144351.39

Oferta z najniższą ceną/kosztem 144351.39

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185205.56

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500208145-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.

Łopuszno:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500207976-N-2018

Data: 30/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: SPEED LINES Usługi Transportowe. Przewóz Osób, Jarosław Jaworski Email wykonawcy: speedlines@op.pl Adres pocztowy: Lesica 11 Kod pocztowy: 26-065 Miejscowość: Piekoszów Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie