Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2019 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

Ogłoszenie nr 510077985-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.

Gmina Łopuszno: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 509934-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540026143-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): http://www.lopuszno.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.03.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I. Etap I Część I obejmuje budowę kanałów, którymi będą odprowadzane ścieki z: - części skanalizowanej msc. Łopuszno z istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 155/17 obręb 22 - miejscowości Łopuszno, ul. Żwirowa - miejscowości Eustachów Duży do oczyszczalni ścieków w Eustachowie Dużym. Budowa kompletnego systemu kanalizacji ściekowej etapu I części I tworzą:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, odprowadzająca sposób grawitacyjny ścieki z Zabudowy o charakterze ulicowym wykonane z rur Ø200x5,9mm i Ø250x7,3 mm PVC-U, wyposażone w żelbetowe studnie rewizyjne Ø1000 oraz studnie PE/PP Ø600mm, Ø425mm. Łączna długość kanałów: - Ø200 wynosi L=2884,5 m, - Ø250 wynosi L=1709,5 m.

2. odgałęzienia sanitarne grawitacyjne do posesji, wyposażone w wewnętrzną instalację kanalizacyjną z rur Ø160x4,7mm PVC-U. Łączna długość kanałów: - Ø160 wynosi L=1090,0 m

3. przyłącza sanitarne w rur Ø160x4,7mm PVC-U. Łączna długość kanałów: - Ø160 wynosi L=540,0 m,

4. pompownie ścieków z funkcją tranzytu ścieków, z rurociągami tłocznymi z rur PE 100 SDR 17 PN10 oraz infrastrukturą towarzyszącą, o następujących parametrach: - Ps3 o średnicy Ø2000 mm zlokalizowana na działce nr 155/17 w m. Łopuszno, rurociąg tłoczny od pompowni Ø180x10,7 mm i długości L=1074,0 m; - Ps8 o średnicy Ø1200 mm zlokalizowana na działce nr 287/3 w m. Eustachów Duży, rurociąg tłoczny od pompowni Ø63x3,8 mm i długości L=696,5 m; Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w układzie grawitacyjno – tłocznym dostosowanym do istniejącego ukształtowania terenu. Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur gładkich, litych PVC-U Ø200x5,9mm i Ø250x7,3mm SN8, z przedłużonym kielichem oraz z zastosowaniem dwuelementowych uszczelek np. Sever Lock. Materiały takie przy odpowiedniej jakości montażu zapewnią wysoką szczelność kolektora na infiltrację i eksfiltrację. Kształtki PVC-U do połączeń należy stosować jako systemowe o parametrach jak powyżej wymieniony rodzaj rury. Rurociąg tłoczny od pompowni Ps3 projektuje się rur ciśnieniowych polietylenowych PE–HD 100 SDR 17 o klasie ciśnienia PN 10 Ø180x10,7 mm, natomiast od pompowni Ps8 - Ø63x3,8 mm. Łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego. Min. przykrycie rurociągów przyjęto, w nawiązaniu do wymagań normy PN-EN 1997- 1:2008: - hmin = 1,20 m dla kanałów grawitacyjnych; - hmin = 1,40 m dla rurociągów tłocznych. Wypłycone odcinki rurociągów zostaną ocieplone. Min. spadek kanałów grawitacyjnych przyjęto: - dla kanałów DN 160 mm: 1,5%; - dla kanałów DN 200 mm: 0,5%; - dla kanałów DN 250 mm: 0,4%. Min. spadek rurociągów tłocznych, z uwagi na wymagania dotyczące samoczynnego odpowietrzenia, przyjęto - imin = 0,1% Rurociągi należy posadowić: - na gruncie rodzimym, w przypadku występowania w podłożu gruntu piaszczystego; - na warstwie filtracyjnej grubości 20 cm, na odcinkach odwadnianych; - na 20 cm podsypce z piasku nienormowanego, na pozostałej długości. Zamawiający informuje, że projekt budowlany sieci kanalizacyjnej obejmuje szerszy zakres inwestycji niż opisany powyżej. Załączony przedmiar robót i dokumentacja obejmuje zakres zamówienia przeznaczony do realizacji w przedmiotowym postępowaniu. Pozostała część realizowana będzie w późniejszym terminie. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111240-2, 45232423-3, 45232000-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6095798.59

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: REM- WOD Kielce Sp. z o.o. Sp. Kom.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Legnicka 28

Kod pocztowy: 25-324

Miejscowość: Kielce

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Legnicka 28,

Kod pocztowy: 25-324

Miejscowość: Kielce

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3855134.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3855134.46

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5400000.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybiena podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie