Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2019 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

Ogłoszenie nr 510098680-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.

Gmina Łopuszno: Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 538417-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): http://www.lopuszno.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.09.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I” Zamówienie jest współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) sanitarnej, b) elektrycznej, c) drogowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71541000-2, 71540000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 163051.80

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wincentego Witosa 103B/47

Kod pocztowy: 25-561

Miejscowość: Kielce

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 52000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72570.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybiena podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie