Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 marca 2018 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Przebudowa drogi gminnej nr 001601T Dobrzeszów – Nowek na odcinku Snochowice – Dobrzeszów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 509867-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 001601T Dobrzeszów – Nowek na odcinku Snochowice – Dobrzeszów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.03.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 001601T Dobrzeszów – Nowek na odcinku Snochowice – Dobrzeszów od km 0+000 do km 0+880 (działka nr 251/3 obręb Snochowice) długość 880,00 mb oraz od km 0+880 do km 1+726 (działki nr 43/1, 43/2 obręb Dobrzeszów), długość 846,00 mb Przebudowa drogi przewiduje wykorzystanie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego, jako podbudowy i ułożenie nowych warstw jezdnych bitumicznych. Projekt przewiduje poprowadzenie trasy w maksymalny sposób po istniejącej trasie. Całkowita długość odcinka w opracowaniu 1726 mb. Szerokość jezdni przyjęto 5,00 mb z poboczami o szerokości 0,75 m. Zaprojektowano poszerzenie jezdni z 3,50-4,50 m do 5,00 m. średnia szerokość 0,70 m. Zaprojektowano umocnienie poboczy: - obustronnie kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 75 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni; - wykonanie wyrównania wzmocnienia istniejącej nawierzchni z kruszywa, kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu, min. grubość 3 cm. - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W gr. 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2%

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111112-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 605561.48

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 661695.63

Oferta z najniższą ceną/kosztem 661695.63

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1240343.53

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie